หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วัดความเข้าใจพฤติกรรมการเมือง
วัดความเข้าใจพฤติกรรมการเมือง

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-04-24 18:10:08



บรรยากาศการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ของนักศึกษารัฐศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการเมืองการปกครอง รุ่นที่ 3 และ 4 ในรายวิชา พฤติกรรมการเมืองการเลือกตั้ง ดำเนินการสอนโดย พันตำรวจเอก ดร.สุริยะ ประภายสาธก และ รองศาสตราจารย์ ศิโรตม์ ภาคสุวรรณ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

----------------------------------------------------------------

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

http://mps.cim.ssru.ac.th/