หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ พร้อมบุคลากร เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมผู้บริหารเพื่อรับนโยบายลงสู่การปฏิบัติ ซึ่งจัดโดยกองบริหารงานบุคคล ตั้งแต่วันที่ 29-31 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมลองบีช ชะอำ จ.เพชรบุรี
รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ พร้อมบุคลากร เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมผู้บริหารเพื่อรับนโยบายลงสู่การปฏิบัติ ซึ่งจัดโดยกองบริหารงานบุคคล ตั้งแต่วันที่ 29-31 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมลองบีช ชะอำ จ.เพชรบุรี

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2020-11-17 10:57:18
รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ พร้อมบุคลากร เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมผู้บริหารเพื่อรับนโยบายลงสู่การปฏิบัติ ซึ่งจัดโดยกองบริหารงานบุคคล ตั้งแต่วันที่ 29-31 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมลองบีช ชะอำ จ.เพชรบุรี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานเปิดและบรรยายเรื่อง นโยบาย ทิศทางในการขับเคลื่อน “สวนสุนันทา” สู่ความเป็นเลิศในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีประเด็นสำคัญในการร่วมกันขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ท่ามกลางการทวนกระแสโลกาภิวัตน์ ในสถานการณ์วิกฤต Covid-19 และการชุมนุมทางการเมือง รวมถึงสถานการณ์รูปแบบใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นได้ในอนาคต