หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมพิธีทำความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ มหาวิทยาลัย Sanmenxia Polytechnic ในพิธีเปิดศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทย ณ มหาวิทยาลัยของจีน
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมพิธีทำความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ มหาวิทยาลัย Sanmenxia Polytechnic ในพิธีเปิดศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทย ณ มหาวิทยาลัยของจีน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2020-11-17 11:43:27

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมพิธีทำความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ มหาวิทยาลัย Sanmenxia Polytechnic ในพิธีเปิดศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทย ณ มหาวิทยาลัย Sanmenxia Polytechnic  และวิทยาลัย Huang He ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธาน กล่าวเปิดฯ ดร.นาที รัชกิจประการ ที่ปรึกษาและภริยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ และ ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวถึงความร่วมมือฯ ซึ่งในพิธีดังกล่าวเป็นการเปิดร่วมกันผ่านทางระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5