หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2020-11-23 00:10:55

วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้แก่ สาขารัฐศาสตร์ สาขาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ สาขาการจัดการคุณภาพ สาขาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ และสาขาเทคโนโลยรสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตลาด ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา