หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วันที่ 25 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการจัดการ จัดการเรียนการสอน วิชานวัตกรรมการจัดการในยุคโลกาภิวัฒน์ ซึ่งได้รับเกียรติ จากรองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ เป็นอาจารย์ผู้สอนในวิชาดังกล่าว
วันที่ 25 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการจัดการ จัดการเรียนการสอน วิชานวัตกรรมการจัดการในยุคโลกาภิวัฒน์ ซึ่งได้รับเกียรติ จากรองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ เป็นอาจารย์ผู้สอนในวิชาดังกล่าว

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2020-11-04 22:32:51

วันที่ 25 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการจัดการ  จัดการเรียนการสอน วิชานวัตกรรมการจัดการในยุคโลกาภิวัฒน์ ซึ่งได้รับเกียรติ จากรองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ เป็นอาจารย์ผู้สอนในวิชาดังกล่าว ให้กับนักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ 20