หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนอชุดโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกพร้อมชี้แจงแนวทางการรับงบประมาณ ววน. ประเภท Fundament Fund
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนอชุดโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกพร้อมชี้แจงแนวทางการรับงบประมาณ ววน. ประเภท Fundament Fund

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2020-11-22 21:02:38

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนอชุดโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกพร้อมชี้แจงแนวทางการรับงบประมาณ ววน. ประเภท Fundament Fund ( ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน) ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และผลักดันบทบาทของอาจารย์และนักวิจัยในวิทยาลัย ให้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยโดย ผศ.ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กล่าวต้อนรับวิทยากรเและเปิดโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงแรมวังสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทั้งนี้ได้รับเกรียติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ สังขรักษา มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครี้งนี้