หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการ จัดอบรม เตรียมตัวสอบประมวลความรู้ ให้กับนักศึกษา ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ชั้น 2. อาคาร 37 โดยมีผศ.ดร.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน. รองคณบดีฝ่ายบริหาร และประธานหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต.พร้อมด้วยอาจารย์
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการ จัดอบรม เตรียมตัวสอบประมวลความรู้ ให้กับนักศึกษา ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ชั้น 2. อาคาร 37 โดยมีผศ.ดร.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน. รองคณบดีฝ่ายบริหาร และประธานหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต.พร้อมด้วยอาจารย์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2020-11-22 21:05:03หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการ จัดอบรม เตรียมตัวสอบประมวลความรู้ ให้กับนักศึกษา 
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ชั้น 2. อาคาร 37
โดยมีผศ.ดร.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน. รองคณบดีฝ่ายบริหาร และประธานหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต.
พร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตรเป็นผู้อบรมให้กับนักศึกษา