หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ และ ผศ.ดร.สุพัตรา ปราณี รองคณบดีฝ่ายวิชาการวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคาร 31 ชั้น 5
รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ และ ผศ.ดร.สุพัตรา ปราณี รองคณบดีฝ่ายวิชาการวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคาร 31 ชั้น 5

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2020-11-22 21:48:18

รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ และ ผศ.ดร.สุพัตรา ปราณี รองคณบดีฝ่ายวิชาการวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคาร 31 ชั้น 5