หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวแผนงานและประกันคุณภาพ > หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการตลาด ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการตลาด ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-07-20 16:11:06วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เกณฑ์มาตรฐาน ปี พ.ศ. 2548  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำทีมคณาจารย์ โดย อาจารย์สถาปัตย์ กิลาโส หัวหน้าสาขาวิชา รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet  โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน 3 ท่าน ได้แก่  อาจารย์อิริยา ผ่องพิทยา ประธานกรรมการ อาจารย์ ดร.นีรนุช เนื่องวัง  กรรมการ อาจารย์สุพรรณรัตน์ มาศรัตน์ กรรมการ และอาจารย์สุพรรณรัตน์ มาศรัตน์ เลขานุการ พร้อมนำผลการประเมินที่ได้มาพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาต่อไป