หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่น 2 คึกคักรับเปิดเทอม 2
รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่น 2 คึกคักรับเปิดเทอม 2

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-01-10 14:13:36



บรรยากาศการเรียนวันแรกของภาคเรียนที่ 2 ของนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง 
ในรายวิชาสัมมนาความคิดทางการเมืองไทย