หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวแผนงานและประกันคุณภาพ > หลักสูตรรับมอบรางวัลจากท่านคณบดี ในโอกาสที่สามารถบริหารจัดการ และรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 คะแนนสูงสุด 3 อันดับ
หลักสูตรรับมอบรางวัลจากท่านคณบดี ในโอกาสที่สามารถบริหารจัดการ และรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 คะแนนสูงสุด 3 อันดับ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2019-11-19 15:05:59

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมบุคลากรสายวิชาการ โดยมี ผศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ อาคารเหมวดีพิทักษ์ โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น ซึ่งในโอกาสนี้ฝ่ายแผนงานประกันคุณภาพ วิทยาลัยฯ ได้จัดกิจกรรมมอบรางวัลสำหรับหลักสูตรที่สามารถบริหารจัดการ และรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ที่ได้คะแนนสูงสุด 3 อันดับ โดยอันดับที่ 1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เงินรางวัล 10,000 บาท สาขาวิชาการจัดการคุณภาพอันดับที่ 2 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ และหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต เงินรางวัล 7,000 บาทสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเงินรางวัล 7,000 บาท อันดับที่ 3 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตลาด เงินรางวัล 5,000 บาท

www.ssru.ac.th

www.cim.ssru.ac.th

www.facebook.com/CIMSSRU