หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > สัมภาษณ์ ป.โท รุ่น 5 รัฐศาสตร์
สัมภาษณ์ ป.โท รุ่น 5 รัฐศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-05-16 09:49:21เมื่อวันเสาร์ ที่ 12 พฤษภาคม 2561 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง ได้สอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 1) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา ศรีสอน ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตเป็นผู้สัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

----------------------------------------------------------------

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

http://mps.cim.ssru.ac.th/