หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > รายงานตัว รัฐศาสตร์ ตำรวจ คึกคัก
รายงานตัว รัฐศาสตร์ ตำรวจ คึกคัก

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-04-24 18:21:28บรรยากาศการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ และชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โครงการตำรวจฯ ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2560 โดยผู้มารายงานตัว จำนวนกว่า 150 คน

----------------------------------------------------

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
โครงการตำรวจฯ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
โทรศัทพ์ติดต่อ 096-882-5265, 02-160-1557