หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > รัฐศาสตรมหาบัณฑิต กลั่นความรู้เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต กลั่นความรู้เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-02-05 13:47:01บรรยากาศการทำแบบฝึกหัดรายบุคคลเพื่อกลั่นความรู้ของนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง รุ่นที่ 3 และ 4 ในระหว่างการเรียนรายวิชาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ ดำเนินการสอนโดย รศ.ดร.ชัยชนะ อิงคะวัต ดร.วัลลภ พิริยวรรธนะ และ พ.ต.อ.ดร.สุริยะ ประภายสาธก