หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ร.ด. รุ่น 3 เข้าใจรัฐศาสตร์ขั้นสูง
ร.ด. รุ่น 3 เข้าใจรัฐศาสตร์ขั้นสูง

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-04-09 15:54:47เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยชนะ อิงคะวัตร อาจารย์ประจำหลักสูตรได้ดำเนินการสอนให้แก่นักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ 3 และ 4 ในรายวิชา แนวทางการศึกษารัฐศาสตร์ขั้นสูง ณ ห้อง 2833 ตึกรัฐศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

----------------------------------------------------------------

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
http://dps.cim.ssru.ac.th/