หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > เข้าใจพฤติกรรมการเมือง
เข้าใจพฤติกรรมการเมือง

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-04-09 15:51:12บรรยากาศการเรียนการสอนและนำเสนอรายงานกลุ่มในสัปดาห์ที่ 14 ของนักศึกษารัฐศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการเมืองการปกครอง รุ่นที่ 3 และ 4 ในรายวิชา พฤติกรรมการเมืองการเลือกตั้ง ดำเนินการสอนโดย พันตำรวจเอก ดร.สุริยะ ประภายสาธก อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต


----------------------------------------------------------------

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
http://mps.cim.ssru.ac.th/