หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ร.ด. รุ่น 3 เรียนรู้สถิติเพื่อการวิจัย
ร.ด. รุ่น 3 เรียนรู้สถิติเพื่อการวิจัย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-03-12 14:17:42เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561 รองศาสตรจารย์ ดร.ชัยชนะ อิงคะวัตร อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต ได้ดำเนินการสอน

ให้แก่นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง รุ่นที่ 3 ในรายวิชา แนวทางการศึกษา

รัฐศาสตร์ขั้นสูง ณ ห้อง 2833 ตึกรัฐศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา