หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > รัฐศาสตร์ ตำรวจ GE คึกคัก
รัฐศาสตร์ ตำรวจ GE คึกคัก

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-05-07 16:43:13เมื่อวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 5-6 พ.ค. 2561 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต โครงการตำรวจฯ ได้จัดการเรียนหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ให้แก่นักศึกษารัฐศาสตร์ โครงการตำรวจ รุ่น 1 และ 2 ในรายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นและวิชา กฎหมายอาญา 1 ณ ห้องเรียน 2835 ตึกรัฐศาสตร์

----------------------------------------------------

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
โครงการตำรวจฯ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
โทรศัทพ์ติดต่อ 096-882-5265, 02-160-1557