หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการตำรวจฯ เสนอรายงาน
โครงการตำรวจฯ เสนอรายงาน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-07-19 16:30:24บรรยากาศการนำเสนอรายงานกลุ่มจากการศึกษาค้นคว้านอกชั้นเรียนของนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โครงการตำรวจฯ ในรายวิชา ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองกลุ่มประเทศอาเซียน ดำเนินการสอนโดย พลตำรวจโท ดร.สัณฐาน ชยนนท์ ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐศาสตร์ ณ ห้อง 3749 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

----------------------------------------------------

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
โครงการตำรวจฯ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
โทรศัทพ์ติดต่อ 096-882-5265, 02-160-1557