หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > รัฐศาสตร์บุกญี่ปุ่น
รัฐศาสตร์บุกญี่ปุ่น

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-08-17 15:06:41เมื่อวันที่ 6-10 สิงหาคม 2561 หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ พลตำรวจโท ดร.สัณฐาน ชยนนท์ ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา ศรีสอน ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตได้นำเหล่าคณาจารย์และนักศึกษาของหลักสูตรเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Academics World 424th International Conference on Science, Social Science and Economics (IC3SE) ณ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น