หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > รัฐศาสตรมหาบัณฑิต รู้จักไทย เข้าใจอาเซียน
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต รู้จักไทย เข้าใจอาเซียน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-02-12 09:53:51เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 พล.ต.ท.ดร.สัณฐาน ชยนนท์ ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐศาสตร์และประธานหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง ได้ดำเนินการสอนให้แก่นักศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง รุ่นที่ 3  ในรายวิชา การเมืองและนโยบายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้มีการให้ความรู้ ความเข้าใจ และนำเอาประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองและนโยบายของประเทศไทย และประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีประโยชน์ต่อนักศึกษามาสอดแทรกเข้าไปเพิ่มด้วย