หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แจ้งกำหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
แจ้งกำหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2017-12-22 11:11:18
แจ้งนักศึกษากำหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ 

ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ในวันที่ 18 มกราคม 2561  ดำเนินการดังนี้

  • ในวันจันทร์ที่  25 ธันวาคม 2560 – 16 มกราคม 2561 ให้นักศึกษาเข้าไปกรอกประวัติส่วนตัวของตนเองให้ครบถ้วนทุกหน้า 
  • ที่  www.reg.ssru.ac.th  พร้อมปริ้นเอกสาร 2 ประเภท ดังนี้ 
  •         1. ใบมอบตัว 
  •         2. ใบระเบียนประวัติ   
  •  
  • ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 ให้เดินทางมารายงานตัวที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4  
  • ในเวลา 9.00 – 11.30 น. (ถ้าไม่สะดวกสามารถมาได้ทั้งวัน)
สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันรายงานตัว ในวันที่ 18 มกราคม 2561 
1. ใบมอบตัว                                จำนวน    1  ใบ
2. ใบทะเบียนประวัติ                        จำนวน    1  ใบ
3. สำเนาบัตรประชาชน                     จำนวน    2  ใบ (เซ็นสำเนาถูกต้องทุกใบ)
4. สำเนาทะเบียนบ้านชื่อนักศึกษา          จำนวน  2  ใบ  (เซ็นสำเนาถูกต้องทุกใบ)
5. สำเนาวุฒิการศึกษา ม.6/ ปวช.3        จำนวน    3  ใบ  (เซ็นสำเนาถูกต้องทุกใบ)  
6. ใส่ชุดนักเรียนเดิมมาเพราะต้องมาซื้อชุดนักศึกษาใหม่ที่มหาวิทยาลัย (ราคาทั้งชุดประมาณ  1,200 บาท)
7. ค่าใช้จ่าย   -  ค่าลงทะเบียนเรียน          15,500  บาท                                    
               -  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า        13,050   บาท                
รวมเงินสดที่ต้องเตรียมมา  28,550  บาท (หรือจะเตรียมมาประมาณ 29,000 บาท)
8. รายงานตัวที่ศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4 ในเวลา 9.00 – 11.30 น.