หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ร.ด. รุ่น 3 วัดความเข้าใจรัฐศาสตร์
ร.ด. รุ่น 3 วัดความเข้าใจรัฐศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-04-24 18:13:03บรรยากาศการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ของนักศึกษารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการเมืองการปกครอง รุ่นที่ 3 และ 4 ในรายวิชา แนวทางการศึกษารัฐศาสตร์ขั้นสูงดำเนินการสอนโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยชนะ อิงคะวัตร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิจิตรา ศรีสอน อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

----------------------------------------------------------------

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
http://dps.cim.ssru.ac.th/