หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวแผนงานและประกันคุณภาพ > หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการการกีฬา ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการการกีฬา ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-07-20 16:18:08


วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการการกีฬา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 เกณฑ์มาตรฐาน ปี พ.ศ. 2558  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำทีมคณาจารย์ โดยประธานหลักสูตร รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet  โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน 3 ท่าน ได้แก่  อาจารย์ ดร.ประกิต หงษ์แสนยาธรรม ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา ไกรเพชร กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไวพจน์ จันทร์เสม กรรมการ และนางสาวปาริฉัตร์ จันทร์นวล เลขานุการ พร้อมนำผลการประเมินที่ได้มาพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาต่อไป