หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวแผนงานและประกันคุณภาพ > หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต นวัตกรรมการจัดการทุนมนุษย์และการประกอบการ รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต นวัตกรรมการจัดการทุนมนุษย์และการประกอบการ รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-08-02 15:50:06


วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต นวัตกรรมการจัดการทุนมนุษย์และการประกอบการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 เกณฑ์มาตรฐาน ปี พ.ศ. 2558 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำทีมคณาจารย์ โดยผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล รอดแจ่ม ประธานหลักสูตร  และอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกท่าน รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน 3 ท่าน ได้แก่  รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ ประธานกรรมการ  รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัช วรรณรัตน์ กรรมการ อ.ดร.ฐิติมา พูลเพชร และนางสาวเกษรา บัวเล็ก เลขานุการ พร้อมนำผลการประเมินที่ได้มาพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาต่อไป