หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต และรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ)ได้เข้าร่วมการอบรม IT
นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต และรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ)ได้เข้าร่วมการอบรม IT

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-05-07 12:58:37เมื่อวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 5-6 พ.ค. 2561 นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต และรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ)ได้เข้าร่วมการอบรมและสอบ IT ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา