หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > TCAS รอบ 5 รับตรงอิสระ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับอีก 3,650 ที่นั่ง เปิดสมัครตั้งแต่วันที่ 9-15 มิ.ย.63
TCAS รอบ 5 รับตรงอิสระ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับอีก 3,650 ที่นั่ง เปิดสมัครตั้งแต่วันที่ 9-15 มิ.ย.63

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2020-06-13 20:28:51


TCAS รอบ 5 รับตรงอิสระ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับอีก 3,650 ที่นั่ง เปิดสมัครตั้งแต่วันที่ 9-15 มิ.ย.63

สมัครทางเว็บที่ http://admission.ssru.ac.th/

.

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ดังนี้

.

สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาเคมี

สาขาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภาพ

-เอกจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์

-เอกนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชีวภาพ

สาขาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม

-เอกชีววิทยา

-เอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

สาขาการจัดการอุตสาหกรรม

สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม

สาขาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

สาขาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ

สาขาการบริหารทรัพยากรอาคาร

สาขาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย

.

สาขาอุตสาหกรรมการพิมพ์

-แขนงเทคโนโลยีการพิมพ์

-แขนงการออกแบบสิ่งพิมพ์

-แขนงการจัดการอุตสาหกรรมการพิมพ์

สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า

-แขนงเทคโนโลยไฟฟ้าอุตสาหกรรม

-แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

-แขนงเทคโนโลยีพลังงาน

สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

-แขนงการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหหกรรม

-แขนงนวัตกรรมการออกแบบธุรกิจสร้างสรรค์

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

สาขาภาษาไทย

สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

สาขาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม (การจัดการพัฒนาสังคม)

สาขาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม (การจัดการทางวัฒนธรรม)

สาขาสารสนเทศศาสตร์ (สารสนเทศศึกษา)

สาขาสารสนเทศศาสตร์ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)

สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น)

สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารรัฐกิจ)

สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารภาครัฐและเอกชน)

สาขาการบริหารงานตำรวจ

.

สาขานิติศาสตร์

สาขาจิตรกรรม

สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์

สาขาการออกแบบเครื่องแต่งกาย

สาขาดนตรี

สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)

สาขาศิลปะการแสดง (ศิลปะการละคร)

สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์

สาขานิเทศศาสตร์ (วารสารศาสตร์)

สาขานิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร)

สาขานิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและสื่อสารการตลาด)

สาขานิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)

สาขาบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)

สาขาบริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร)

สาขาบริหารธุรกิจ (การตลาด)

สาขาบริหารธุรกิจ (การประกอบการธุรกิจ)

สาขาบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจบริการ

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

สาขาบัญชี

สาขาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ

สาขาการจัดการคุณภาพ

สาขาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ

สาขาการจัดการอีสปอร์ต

สาขานวัตกรรมการค้าระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตลาด

สาขารัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง)

สาขารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)

สาขาสถาปัตยกรรม

สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

.

ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

สาขาสาธารณสุขศาสตร์

สาขาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (การดูแลสุขภาพเด็ก)

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (การดูแลสุขภาพและความงาม)

สาขาการจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ

สาขากัญชาเวชศาสตร์

สาขาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข

สาขาการแพทย์แผนจีน

.

วิทยาเขตจังหวัดนครปฐม

สาขาการจัดการโลจิสติกส์

สาขาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (ธุรกิจพาณิชยนาวี)

สาขาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (การจัดการการขนส่ง)

สาขาการจัดการซัพลายเชนธุรกิจ (การจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ)

สาขาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์

สาขาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)

สาขาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรสองภาษา)

สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

สาขาผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)

สาขาธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)

สาขาการจัดการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)

สาขาการโรงแรม (การจัดการโรงแรม) (หลักสูตรนานาชาติ)

สาขาการโรงแรม (ธุรกิจภัตตาคาร) (หลักสูตรนานาชาติ)

สาขาศิลปะภาพยนตร์ (การสร้างภาพยนตร์)

สาขาศิลปะภาพยนตร์ (ศิลปะการแสดงประยุกต์)

สาขาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล (การออกแบบดิจิทัล)

สาขาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล (การตลาดดิจิทัล)

.

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

สาขาการจัดการโลจิสติกส์

สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

.

ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี

สาขาการจัดการโลจิสติกส์

.

ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง

สาขาการจัดการโลจิสติกส์

สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

.

สมัครได้ถึง 15 มิ.ย.63 ทาง http://admission.ssru.ac.th/ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คุณอรวรรณ สุขมา โทร. 0890088772 / 021601023 / 021601400 / 021601000 / 021601019

ทุกวันไม่เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ (ช่วงเวลาการรับสมัคร) ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.

.

ข่าวประชาสัมพันธ์

#dek63 #dek64 #dek65

https://ssru.ac.th/

https://cim.ssru.ac.th/