หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > อาจารย์สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ เข้านิเทศนักศึกษา
อาจารย์สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ เข้านิเทศนักศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-02-06 16:30:56อาจารย์ ดร.จิราภรณ์ บุญยิ่ง อาจารย์สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ เข้านิเทศนักศึกษาสาขาการจัดการคุณภาพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา