หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ร.ด. รุ่น 3 เรียนรู้สถิติเพื่อการวิจัย
ร.ด. รุ่น 3 เรียนรู้สถิติเพื่อการวิจัย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-03-05 14:10:43เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้ดำเนินการสอนให้แก่นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง รุ่นที่ 3 ในรายวิชา สถิติเพื่อการวิจัยทางรัฐศาสตร์ ณ ห้องประชุมใหญ่ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา