หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > สอบสัมภาษณ์รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สอบสัมภาษณ์รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-01-10 16:24:00เมื่อวันเสาร์ที่ 16 ธันาวาคม พ.ศ.2560 หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ทำการจัดสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเรียนต่อในหลักสูตร ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 37 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยมี พล.ต.ท.ดร.สัณฐาน ชยนนท์ ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิจิตร ศรีสอน ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต เป็นผู้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครองประกาศผลผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง ในวันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2560

ทางเว็บไซต์
 http://www.dps.cim.ssru.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 096-882-5265