หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ดร.สืบสวัสดิ์ นำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
ดร.สืบสวัสดิ์ นำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-04-03 16:22:32เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 อาจารย์ ดร.สืบสวัสดิ์ วุฒิวรดิษฐ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ โครงการความร่วมมือตำรวจฯ ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และนำเสนอผลงานวิจัย ณ โรงแรมคอนราด บูดาเปสต์ ประเทศฮังการี โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดชเกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและรายได้ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานำทีม


----------------------------------------------------------------

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ โครงการความร่วมมือตำรวจฯ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา http://police.cim.ssru.ac.th/