หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจการนักศึกษา > โครงการปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
โครงการปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2020-09-10 11:21:42

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ นำโดยอาจารย์หทัยพันธน์ สุนทรพิพิธ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และอาจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว

www.ssru.ac.th

www.cim.ssru.ac.th