หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > อ.ดร.วัลลภ พิริยวรรธนะ นิเทศงานนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา
อ.ดร.วัลลภ พิริยวรรธนะ นิเทศงานนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-02-05 13:46:23เมื่อวันที่ 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 อ.ดร.วัลลภ พิริยวรรธนะ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้เข้าร่วมนิเทศงานของนักศึกษาที่ได้เข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ ได้แก่ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพฯ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ตามลำดับ