หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ป.โท รัฐศาสตร์ วัดความรู้การเมืองท้องถิ่น
ป.โท รัฐศาสตร์ วัดความรู้การเมืองท้องถิ่น

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-07-19 16:21:27บรรยากาศการสอบทดวัดความรู้ความเข้าใจในรายวิชา การเมืองการปกครองท้องถิ่นของนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง รุ่นที่ 3 และ 4 ในรายวิชา การเมืองการปกครองท้องถิ่น ควบคุมการสอบโดย อาจารย์ ดร.วัลลภ พิริยวรรธนะ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ณ ห้อง 283๕ ตึกรัฐศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

----------------------------------------------------------------

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
http://mps.cim.ssru.ac.th/