หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วัดความรู้การเมืองไทย
วัดความรู้การเมืองไทย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-07-19 16:09:11
บรรยากาศการสอบวัดความรู้เรื่องการปกครองเปรียบเทียบของนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ศูนย์การศึกษาระนอง วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ดำเนินการสอนและควบคุมการสอบโดย อาจารย์ ดร. สืบสวัสดิ์  วุฒิวรดิษฐ์

----------------------------------------------------

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
โทรศัทพ์ติดต่อ 096-882-5265, 02-160-1557