การประชุมระดับชาติและนานาชาติ


การประชุมระดับชาติ
 การประกวดบทความวิชาการ บทความวิจัย 
 ระดับอุดมศึกษา  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

การประชุมระดับนานาชาติครั้งที่ 1

TIMES-iCON2017

November 20-21, 2017 Bangkok Thailand
ไฟล์ proceeding


ครั้งที่2


ครั้งที่3


ครั้งที่ 4

INTERNATIONAL ACADEMIC MULTIDISCIPLINARY RESEARCH CONFERENCE IN SWITZERLAD 2020

Lucerne, Switzerland
10 - 11 February,2020