สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศเพื่อธุรกิจหัวหน้าสาขาวิชา
อาจารย์นฤมล ชมโฉม
ว่าที่ร้อยตรี ดร.องอาจ อุ่นอนันต์
website: 
Email


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ว่าที่ร้อยตรี ดร.องอาจ อุ่นอนันต์
website: 
Emailอาจารย์กษิติธร อัศวพงศ์วาณิช
website: www.elcim.ssru.ac.th/anurat_ka
Email: kasititorn.as@ssru.ac.th