ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
 รหัสนักศึกษา 62
สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ
รหัส62-01.
สาขาวิชาการจัดการการค้า
รหัส62-01 การจัดการนวัตกรรมการค้าสมัยใหม่.

รหัส62-02 การจัดการนวัตกรรมการค้า.

รหัส62-03 การจัดการนวัตกรรมการค้า (ศูนย์อุดร).

รหัส62-04 การจัดการนวัตกรรมการค้า (ศุนย์อุดร).
สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
รหัส62-01.

รหัส62-01 พิเศษ.
สาขาวิชาการจัดการอีสปอร์ต
รหัส62-01.

รหัส62-02.
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตลาด
รหัส62-01.
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รหัส62_01.

รหัส62_02.

รหัส62_03.
สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ
รหัส62-01.

ประกาศตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นักศึกษารหัส 57-62 ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชาที่ reg.ssru.ac.th วันที่ 24 มิถุนายน - 29 กรกฏาคม 2564


 รหัสนักศึกษา 63

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตลาด
รหัส63-01.

รหัส63-02

รหัส63-01 (ภาคพิเศษ)
สาขาวิชาการจัดการการค้า
รหัส63-01 (การจัดการนวัตกรรมการค้า)

รหัส63-02 (การจัดการการค้าธุรกิจสมัยใหม่)

รหัส63-03 (การจัดการนวัตกรรมการค้า)อุดร

รหัส63-04 (การจัดการนวัตกรรมการค้า) อุดร
สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ
รหัส63-01

รหัส63-01 (ศูนย์ระนอง)
สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ
รหัส63-01
สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
รหัส63-01
สาขาวิชาการจัดการอีสปอร์ต
รหัส63-01

รหัส63-02
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รหัส63-01

ประกาศตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นักศึกษารหัส 63 ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชาที่ reg.ssru.ac.th  วันที่ 30 มิถุนายน เวลา 09.00 เป็นต้นไป - 29 กรกฏาคม 2564


 รหัสนักศึกษา 64

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตลาด
รหัส 64-01
สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ
รหัส 64-01
สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
รหัส 64-01

รหัส 64-01  พิเศษ.
สาขาวิชาการจัดการอีสปอร์ต
รหัส 64-01

รหัส 64-02
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รหัส 64-01

ประกาศตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นักศึกษารหัส 64 ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชาที่ reg.ssru.ac.th วันที่ 2 ก.ค. เวลา 09.00 เป็นต้นไป - 29 กรกฏาคม 2564