วารสารนวัตกรรมและการจัดการ


วารสารนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา College of Innovation and Management Journal

เปิดรับบทความ เพื่อการตีพิมพ์ในวารสาร ผู้สนใจส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ

เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในสาขาวิชาการ ดังนี้

  • นวัตกรรมและการจัดการ
  • บริหารธุรกิจ
  • การจัดการคุณภาพ
  • การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
  • การจัดการทุนมนุษย์และองค์การ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตลาด
  • รัฐศาสตร์
  • นวัตกรรมการบริหารจัดการการศึกษา

 

ทั้งนี้นักวิจัยที่สนใจเข้าร่วมโครงการ นักวิจัย สามารถส่งแบบตอบรับเข้าร่วมส่งบทความมายัง วารสารนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระบุชื่อที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ของผู้ส่งบทความ มายัง : e-mail journalcim@ssru.ac.th

 

**** วารสารนวัตกรรมและการจัดการฯ ขออนุญาตรับบทความเพื่อเข้าโครงการกับสถาบันวิจัยและพัฒนาจำนวน 15 บทความเท่านั้น ****


เว็บไซด์วารสาร

วารสารนวัตกรรมและการจัดการ

download เอกสารต่างๆ


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ฝ่ายงานวิจัยและบริการวิชาการ

วารสารนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อาคาร ๓๗ ชั้น ๑ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เลขที่ ๑ ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

โทร. ๐๒-๑๖๐-๑๑๘๗     โทรสาร. ๐๒-๑๖๐-๑๑๘๔ email : journalcim@ssru.ac.th