สาขานวัตกรรมการจัดการหัวหน้าสาขาวิชา

อาจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ รักบำรุง
อาจารย์ประจำหลักสูตร


อาจารย์ ผศ.ดร.ศุภรา เจริญภูมิ
website: www.elcim.ssru.ac.th/suppara_ch
Emailsuppara.ch@ssru.ac.th

อาจารย์ ผศ.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน
website: 
Email


อาจารย์ ผศ.ดร.ทวีป พรหมอยู่
website: 
Emailอาจารย์ ดร.ปลื้มใจ สินอากร
website: 
Email
ดร.วรรณพร  พุทธภูมิพิทักษ์      
website:
Email
อาจารย์ ดร.เปรมกมล จันทร์กวีกูล
website: 
Email
 
อาจารย์ ดร.แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์
website: 
Email


Asst.Prof.Dr.Muhammad Shahid Khan
website: 
Email