สาขานวัตกรรมการจัดการหัวหน้าสาขาวิชา

ดร.ธนพล ก่อฐานะอาจารย์ประจำหลักสูตรรศ.ดร.กัญญามน กาญจนาทวีกูล
Email: kanyamon.ka@ssru.ac.th
รศ.ดร.กุญชรี ค้าขาย    
website:
Email
ผศ.ดร.สุพัตรา ปราณี
website: www.elcim.ssru.ac.th/supatta_pr
Email: supatta.pr@ssru.ac.th
ดร.บุญไทย แก้วขันตี
ดร.ชญานันท์ เกิดพิทักษ์
website: www. elcim.ssru.ac.th/chayanan_ke/
Email: chayanan.ke@ssru.ac.th

รศ.ดร.นัยนา วงศ์จรรยา
website:
Email
ดร.จงดี พฤกษารักษ์
website:
Email

ดร.ฉัตรแก้ว ฮาตระวัง
website: www.elcim.ssru.ac.th/chatkaew_ha
Email: chatkaew.ha@ssru.ac.th
ผศ.ดร.นิยม สุวรรณเดช

ดร.เฉลิมพล ทัพซ้าย
website:
Email:
ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ เตชะรัตนเสฏฐ์
Email : nattapong.te@ssru.ac.th
Website : www.elfms.ssru.ac.th/nattapong_te

ดร.แจ่มจันทร์ คล้ายวงษ์
website:
Email: