ฝ่ายพัสดุ


1.เกณฑ์ราคากลางคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561Download
2.บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์Download
3.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560Download
4.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560Download