สาขาวิชาการจัดการคุณภาพหัวหน้าสาขา
ผศ.เอกณรงค์ วรสีหะ
website: www.elcim.ssru.ac.th/ekgnarong_vo
Email: ekgnarong.vo@ssru.ac.th


อาจารย์ประจำหลักสูตรอาจารย์ ดร.จิราภรณ์ บุญยิ่ง
Asst. Prof. Dr. Vimonsri Sansuk
Email: plevaluck@gmail.com

อาจารย์เย็นจิต คงปานอาจารย์วรีญา คลังแสง