ประกาศตารางเรียน ประจำภาคเรียนที่ 3/2564
สาขาวิขาการจัดการคุณภาพ

ภาคปกติภาคพิเศษ
รุ่น 62 หมู่ 01.pdf
รุ่น 63 หมู่ 01.pdf
รุ่น 64 หมู่ 01.pdf

รุ่น 44 หมู่ 01 (vip).pdf
รุ่น 45 หมู่ 01 (vip).pdf
รุ่น 45 หมู่ 02 (โครงการความร่วมมือรัตนโกสินทร์).pdf
รุ่น 46 หมู่ 01 (vip).pdf
รุ่น 47 หมู่ 01 (vip).pdf
รุ่น 48 หมู่ 01 (โครงการความร่วมมือสมุทรสาคร).pdf
รุ่น 50 หมู่ 01 (โครงการความร่วมมือยานยนต์).pdf
รุ่น 50 หมู่ 02 (โครงการความร่วมมือยานยนต์).pdf
รุ่น 50 หมู่ 03 (โครงการความร่วมมือยานยนต์).pdf
รุ่น 50 หมู่ 04 (โครงการความร่วมมือพิจิตร).pdf
รุ่น 50 หมู่ 05 (โครงการความร่วมมือนครนายก).pdf
รุ่น 04 หมู่ 01 (ระนอง).pdf
รุ่น 05 หมุ่ 01 (ระนอง).pdfสาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ

ภาคปกติ
ภาคพิเศษ
รุ่น 62 หมู่ 01.pdf
รุ่น 63 หมู่ 01.pdf
รุ่น 64 หมู่ 01.pdf
รุ่น 46 หมู่ 01.pdf
รุ่น 47 หมู่ 01.pdfสาขาวิชาการจัดการอีสปอร์ต

ภาคปกติ
ภาคพิเศษ
รุ่น 62 หมู่ 01.pdf
รุ่น 62 หมู่ 02.pdf
รุ่น 63 หมู่ 01.pdf
รุ่น 63 หมู่ 02.pdf
รุ่น 64 หมู่ 01.pdf
รุ่น 64 หมู่ 02.pdfสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ภาคปกติ
ภาคพิเศษ
รุ่น 64 หมู่ 01.pdf

รุ่น 18 หมู่ 01.pdfสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตลาด

ภาคปกติ
ภาคพิเศษ
รุ่น 62 หมู่ 01.pdf
รุ่น 63 หมู่ 01.pdf
รุ่น 63 หมู่ 02.pdf
รุ่น 64 หมู่ 01.pdf

รุ่น 47 หมู่ 01.pdf
รุ่น 48 หมู่ 01.pdf

าขาวิชานวัตกรรมการค้าระหว่างประเทศ (นานาชาติ)

ภาคปกติ
ภาคพิเศษ
รุ่น 62 หมู่ 01.pdf
รุ่น 62 หมู่ 02.pdf
รุ่น 63 หมู่ 01.pdf
รุ่น 64 หมู่ 01.pdf
รุ่น 64 หมู่ 02.pdf
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ (2 ภาษา)

ภาคปกติ
ภาคพิเศษ
รุ่น 64 หมู่ 01 (นวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ).pdf
รุ่น 64 หมู่ 01 (นวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล).pdf
รุ่น 64 หมู่ 01 (นวัตกรรมการจัดการอีสปอร์ตและธุรกิจเกม).pdf

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ภาคปกติ
ภาคพิเศษ
ตาราง GE สำหรับนักศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 2562.pdf