สาขาวิชา การจัดการการค้าอาจารย์ ดร.พนิดา นิลอรุณอาจารย์วรีญา  คลังแสง

เว็บส่วนตัว  www.elcim.ssru.ac.th/wareeya_kh
อีเมล์ : wareeya.kh@ssru.ac.th