สาขาวิชา การจัดการการค้าอาจารย์ ดร.พนิดา นิลอรุณ

หัวหน้าสาขาวิชา

 ปริญญาเอก : 
   - ปร.ด. (การจัดการ) ; มหาวิทยาลัยศิลปากร
 ปริญญาโท : 
   - บธ.ม. (การประกอบการ) ; มหาวิทยาลัยศิลปากร
 ปริญญาตรี : 
   - ทล.บ. (เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง) เกียรตินิยมอันดับ 2 ; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 โทรศัพท์ : 02-160-1701
 เว็บส่วนตัว :http://www.elcim.ssru.ac.th/panida_ni
 อีเมล์ : panida.ni@ssru.ac.thอาจารย์ ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย

 ปริญญาเอก : 
   - ปร.ด. (การจัดการ) ; มหาวิทยาลัยศิลปากร
 ปริญญาโท : 
   - บธ.ม. สาขาวิชาการตลาด ; สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 ปริญญาตรี : 
   - บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ; สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร
 โทรศัพท์ : 02-160-1185
 เว็บส่วนตัว :http://www.elcim.ssru.ac.th/cholpassorn_si
 อีเมล์ : cholpassorn.si@ssru.ac.th , naphan.k@gmail.com

อาจารย์รติรัตน์  ณ สงขลา

  ปริญญาโท : 
   - M.Sc. (Marketing and Communication) Bocconi University, Milan, Italy ค.ศ. 2010
 Master:
   - M.Sc. (Marketing and Communication).       Bocconi University, Milan, Italy, 2010.
ปริญญาตรี
   - บธ.บ. (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550
   - Bachelor: BBA (International Business Management. English) Chulalongkorn University 2550

อาจารย์อรพรรณ  เดชาอาจารยบุญญาดา  พาหาสิงห์
อาจารย์วรีญา  คลังแสง
 ปริญญาโท : 
   - บธ.ม.(การตลาด)
 ปริญญาตรี : 
   - นศ.บ.(การโฆษณา)
 โทรศัพท์ : 02-160-1185
 เว็บส่วนตัว :http://www.elcim.ssru.ac.th/wareeya_kh/
 อีเมล์ : wareeya.kh@ssru.ac.th