หน้าหลัก > ประกาศ

จดหมายนำเสนอโครงการ
                       ดาวน์โหลดจดหมาย : ...
2018-04-25 16:32:53
แจ้ง นักศึกษายกเลิกรายวิชา (W) ประเมินอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 ตามวัน - เวลา ที่กำหนดเท่านั้น
     แจ้งนักศึกษายกเลิกรายวิชา (W) ประเมินอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภา ...
2018-04-24 13:37:44
กำหนดการส่งเอกสารสหกิจศึกษา
กำหนดการส่งเอกสารสหกิจศึกษา ซึ่งนักศึกษาต้องดำเนินการส่งให้แก่อาจารย์นิเทศ ภายใน 1 สัปดาห์หลังเสร็จส ...
2018-04-09 14:19:25
ประกาศ กรณีนักศึกษาไม่ชำระค่าลงทะเบียนเรียนภายในระยะเวลาที่กำหนด
ประกาศ-กรณีนักศึกษาไม่ชำระค่าลงทะเบียนเรียนภายในระยะเวลาที่กำหนด.pdf ...
2018-04-09 14:11:30
โครงการความร่วมมือตำรวจฯ เปิดรับสมัครนักศึกษา
เปิดรับ ป.ตรี โครงการตำรวจฯหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โครงการความร่วมมือตำร ...
2018-03-08 11:23:33
โครงการความร่วมมือกองทัพบก (ทบ.) ปีการศึกษา 2561
แจ้งนักศึกษาภาคพิเศษ  ปีการศึกษา 2561โครงการความร่วมมือกองทัพบก  (ทบ.)สามารถดาวน์โหลด ...
2018-04-09 11:28:07
แบบสอบถามความพึงพอใจ ผู้ใช้บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
แบบสอบถามความพึงพอใจ ผู้ใช้บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและคุณสมบัติของบัณฑิตตามที่หน่วยงานต้องก ...
2018-01-25 12:39:25
ประกาศย้อนหลัง