หน้าหลัก > ประกาศ

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 /2565สาขาวิชาการจัดการการค้าภาคปกติศูนย์การศึกษาจังหวัดกรุงเทพรหัส 62 ห้อง 0 ...
2022-07-19 12:26:36
การลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (Free Enrollment) ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564
***การลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (Free Enrollment) ภาคเรียนฤดูร้อนปีการศึกษา 2564 ที่ reg.ssru.ac.th ** ...
2022-04-07 14:12:52
ประกาศตารางเรียน ประจำภาคเรียนที่ 3/2564
ประกาศตารางเรียน ประจำภาคเรียนที่ 3/2564คลิก https://cim.ssru.ac.th/page/schedule3-2564#ฝ่ายวิชาการว ...
2022-04-07 13:45:33
ประกาศ มหาวิทยาลัยขยายระยะเวลาการชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564.
#ประกาศ มหาวิทยาลัยขยายระยะเวลาการชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564. ถึงวันที่ 26 มิ.ย.2565 ...
2022-04-07 13:41:22
แจ้งนักศึกษาวิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ การยกเลิกรายวิชา ประเมินอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา
แจ้งนักศึกษาวิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ**การยกเลิกรายวิชา ปร ...
2022-03-03 13:01:50
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ประจำตัวบุคลากรสายวิชาการ (Moodle)
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ประจำตัวบุคลากรสายวิชาการ (Moodle)เว็บไซต์ประจำตัวบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลั ...
2022-02-17 11:43:58
ประกาศย้อนหลัง