หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ ...
2018-06-22 16:57:46
โครงการตำรวจฯ คึกคัก
บรรยากาศการเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ 4 ของนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)โครงการตำรวจฯ ฯ วิทยาลัย ...
2018-06-22 16:37:09
ป.เอก รัฐศาสตร์ วัดความรู้วิจัย
บรรยากาศการทดสอบเก็บคะแนนระหว่างเรียน ของนักศึกษารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง รุ่นท ...
2018-06-22 16:25:45
ป.โท รัฐศาสตร์ วัดจริยธรรม
บรรยากาศการสอบเก็บคะแนนระหว่างเรียน ของนักศึกษารัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง รุ่นที่ 3 ...
2018-06-22 16:15:03
ดร.วัลลภ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการทวนสอบ
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 อาจารย์ ดร.วัลลภ พิริยวรรธนะ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตและร ...
2018-06-22 16:03:34
ดร.วัลลภ บรรยาย ณ กฟน.
  เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 อาจารย์ ดร.วัลลภ พิริยวรรธนะ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรดุ ...
2018-06-22 15:47:41
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและรายได้ คณะผู้บริหาร ว.นวัตกรรม ร่วมต้อนรับผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยอันชุน มณฑลกุ้ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและรายได้ พร้อมทั้งผู้บริหาร แล ...
2018-06-21 11:29:55
สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ ศึกษาดูงาน เบื้องหลัง รายการเรื่องเล่าเช้านี้
วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ หลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจ ...
2018-06-18 14:02:25
สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ ศึกษาดูงาน เบื้องหลังการทำงานและให้บทสัมภาษณ์ ช่องสุวรรณภูมิทีวี
วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ หลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจ ...
2018-06-18 14:04:59
สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการสอบวิทยานิพนธ์ แก่นักศึกษา รุ่น ๐๒ โดย ศาสตราจารย์ พล.ท.หญิง ดร.นัยนา เกิดวิชัย
วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ หลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจ ...
2018-06-12 10:47:17
ข่าวย้อนหลัง