หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม

20 พฤศจิกายน 2561 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมหารือแนวทางการทำความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน
20 พฤศจิกายน 2561 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมหารือแนวทางการทำความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ ...
2018-12-17 12:17:45
วันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Start up รุ่นที่ 2
วันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนานักศึกษ ...
2018-12-17 11:31:19
วิพากษ์เค้าโครงวิจัย ป.โท
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตได้จัดวิพากษ์เค้าโครงวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า ...
2018-12-17 13:04:51
บูรณาการทางวิชาการ
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ได้ทดลองสอนภาษาอังกฤษ ให้นักศึก ...
2018-12-17 12:45:41
ข่าวย้อนหลัง