หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม

ว.นวัตกรรม จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปี 2560
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา ประจำปี 2560 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ...
2018-07-15 16:42:10
สาขาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ จัดสัมมนา "HCM Real Talk : จัดชีวิตพิชิตฝัน" ครั้งที่2
วันที่ 12 กรกฏาคม พ.ศ.2561 สาขาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การนำทีมโดยพี่ปี3 ได้ทำการจัดสัมมนา "HC ...
2018-07-13 13:19:36
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ว.นวัตกรรม จัดโครงการบริการวิชาการ หลักสูตร “การสร้างบุคลากรที่ดีสู่งานบริการที่เป็นเลิศ” รุ่นที่ 2
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการบริการว ...
2018-07-12 15:15:30
ว.นวัตกรรม จัดการ ร่วมกับ ธนาคารออมสินหารือเกี่ยวกับการใช้ application ของธนาคารออมสิน
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ร่วมกับ ธนาคารออมสิน หารือเกี่ยวกับการใช้ application ของธนาคารออมสิน ภ ...
2018-07-12 15:10:35
สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ ประชุมปรึกษาหารือแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. หลักสูตรบริหารมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการฟุตบ ...
2018-07-12 10:26:11
สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ จัดประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตร
วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 หลักสูตรบริหารมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัด ...
2018-07-11 15:37:11
สัมภาษณ์ ป.โท รัฐศาสตร์ คึกคัก
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครองได้จัดการสอบสัมภาษณ์ ค ...
2018-07-11 11:08:16
เอกัตศึกษา กับ รศ.ดร.วีระ
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครองได้จัดการเรียนในรายว ...
2018-07-11 11:03:22
ว.นวัตกรรมจัดประชุมเตรียมความพร้อมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา2560
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจัดประชุมเตรียมความพร้อมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา2560 ณ ...
2018-07-10 18:03:57
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ รับการตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ รับการตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ณ ห้องประชุ ...
2018-07-09 15:14:58
ข่าวย้อนหลัง