หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ หลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ หลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ วิทยาลัยนวัตกรรมและก ...
2018-10-29 15:08:48
วิพากษ์เค้าโครงวิทยานิพนธ์ ป.เอก รัฐศาสตร์
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต ได้จัดวิพากษ์เค้าโครงวิทยา ...
2018-10-24 15:03:49
ผศ.ดร.วิจิตรา ให้คำปรึกษาวิจัย
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา ศรีสอน ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  ...
2018-10-22 11:57:15
สังเคราะห์การเมืองระหว่างประเทศ
บรรยากาศการเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ 9 ของนักศึกษารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 3 และ 4 ในวิชา การเ ...
2018-10-22 11:50:48
สังเคราะห์ระเบียบวิธีวิจัย
บรรยากาศนำเสนอรายงานกลุ่มในสัปดาห์ที่ 9 ของนักศึกษารัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 3, 4ในรายวิชา ระเบียบวิ ...
2018-10-24 14:49:21
รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ บุคคลทั่วไป
บรรยากาศการนำเสนอรายงานเดี่ยว ในสัปดาห์ที่ 9 ของนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ บุคคลทั่วไป  ...
2018-10-25 15:05:48
รัฐศาสตร์ โครงการตำรวจฯ
บรรยากาศการเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ 8 ของนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)โครงการตำรวจฯ วิทยาลัยนว ...
2018-10-25 14:19:18
รับสมัครแข่งขัน “กล่าวสุนทรพจน์ทางการเมือง”
สาขารัฐศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอเชิญนักศึกษา เข้าร่วมการแข่ง ...
2018-10-24 15:11:42
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ผศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมเสวนาสี่สภา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑๒
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ผศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมเสวนาสี่สภา ประจำ ...
2018-10-22 10:00:21
ข่าวย้อนหลัง