หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม

จังหวัดระนองได้จัดการประกวดธิดาน้ำแร่ระนอง ประจำปี 2562 ณ เวทีกลางงานอาบน้ำแร่ระนองประจำปี 2562
จังหวัดระนองได้จัดการประกวดธิดาน้ำแร่ระนอง ประจำปี 2562 ณ เวทีกลางงานอาบน้ำแร่ระนองประจำปี 2562ผลการ ...
2019-04-22 11:18:27
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดสัมมนาเรื่อง “บูรณาการนวัตกรรมสู่เศรษฐกิจดิจิทัล”
วันที่ 31 มีนาคม 2562 โดย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการ ...
2019-04-22 11:11:09
7 มี.ค.2562 บุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน
7 มี.ค.2562 บุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเต ...
2019-03-19 11:53:07
ข่าวย้อนหลัง