หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม

นศ.ทุนมนุษย์ฯ ว.นวัตกรรมฯ สร้างชื่อ ผ่านเข้ารอบมิสแกรนด์ฯ
น.ส.ปริฉัตร บัวงาม นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ สาขาการจัดการ ...
2018-04-25 22:11:02
ประธานและอาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ เข้าร่วมงาน “ประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับทุนวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2562”
วันที่ 25 เมษายน 2561 หลักสูตรบริหารมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดก ...
2018-04-25 14:47:44
รายงานตัว รัฐศาสตร์ ตำรวจ คึกคัก
บรรยากาศการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ และชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรหลักสูตรรัฐศ ...
2018-04-24 18:21:28
ร.ด. รุ่น 3 วัดความเข้าใจรัฐศาสตร์
บรรยากาศการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ของนักศึกษารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการเมืองการปกค ...
2018-04-24 18:13:03
วัดความเข้าใจพฤติกรรมการเมือง
บรรยากาศการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ของนักศึกษารัฐศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการเมืองการปกครอ ...
2018-04-24 18:10:08
เรียนรู้รัฐธรรมนูญไทย
บรรยากาศการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ของนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โครงการตำรวจ ...
2018-04-24 17:15:00
รัฐศาสตร์ โท เอก ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง ...
2018-04-24 17:00:52
ว.นวัตกรรมฯ คึกคัก จัดสอบสัมภาษณ์ ประเภทโควตาวิชาการ และประเภททุนเพชรสุนันทา
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการคึกคัก จัดสอบสัมภาษณ์ ประเภทโควตาวิชาการ และประเภททุนเพชรสุนันทา ...
2018-04-24 16:50:07
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ว.นวัตกรรมฯ นำทีมอาจารย์รัฐศาสตร์ เข้าพบ พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการนำทีมอาจารย์รัฐศาสตร์ เข้าพบ พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน เ ...
2018-04-24 15:26:54
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ว.นวัตกรรมจัดประชุมชี้แจ้งแนวทางการขอทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2563
วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 อ.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยนวัตก ...
2018-04-24 15:08:05
ข่าวย้อนหลัง