หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิจัยและบริการวิชาการ
ข่าววิจัยและบริการวิชาการ

โครงการบริการวิชา”การอบรมหลักสูตรพัฒนาและยกระดับการประกอบอาชีพ Street Food”
โครงการบริการวิชา”การอบรมหลักสูตรพัฒนาและยกระดับการประกอบอาชีพ Street Food” ...
2019-08-22 11:06:55
เข้าร่วมการ อบรมการทำเว็บไซด์ ระบบ Thaijo2 วารสารวิชาการ เพื่อเข้าฐาน TCI ณ มหาวิทยาธรรมศาสตร์ รังสิต ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562
อาจารย์หทัยพันธน์ สุนทรพิพิธ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ และ อาจา ...
2019-08-22 11:13:19
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดเสวนาโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อแก้ปัญหาความยากจน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดเสวนาโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อแก้ปัญหาความยากจน    ...
2019-08-22 11:41:12
ข่าวย้อนหลัง